AaFK dømmes til spill uten tilskuere og bot

Publisert 13.11.2020 10:14, oppdatert 13.11.2020 10:14 - Norges Fotballforbund - tips@stottmedia.no

AaFK dømmes til spill uten tilskuere og bot

Aalesunds FK må spille neste hjemmekamp uten tilskuere, betale en bot og henge opp et «#STOPPrasisme»-banner på tribunen etter at en av deres supportere kom med et rasistisk tilrop mot Kristiansund-spiller Amahl Pellegrino.

  

Dommen er i tråd med Påtalenemndas innstilling i saken, hvor det ble lagt stor vekt på internasjonal praksis. I tråd med UEFAs sanksjonsnivå vurderte doms- og sanksjonsutvalget at AaFK skulle dømmes til å spille neste hjemmekamp for delvis tomme tribuner, men etter en helhetsvurdering, sett opp mot antall tilskuere på tribunen på grunn av koronarestriksjonene, ble det bestemt at kampen skal spilles for helt tomme tribuner. I tillegg må klubben betale en bot på 10.000 kroner og henge opp et banner med «#STOPPrasisme» eller lignende.

Sanksjonssak 5/2020 – Aalesunds FK

På grunnlag av den foreliggende dokumentasjon og forklaringer, herunder redegjørelse fraAalesunds FK, legger utvalget til grunn som bevist utover enhver rimeligtvil at en av Aalesunds FKs tilskuere har forholdt seg som beskrevet i påtalenemndasanmeldelse. Utvalget legger således til grunn at Aalesund-tilhengeren ropte «jævla apekatt»til fornærmede.

Utvalget må så ta stilling til hvorvidt det ovennevnte utsagnet – «jævla apekatt» – rammes av NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f, som angir at sanksjon kan ilegges dersom en person iforbindelse med kamp fremsetter en ytring som er «egnet til å true, fornærme eller håne enperson på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell orientering».

Utvalget er enig med påtalenemnda i at ovennevnte utsagn er å anse som ytringer i relasjon til ovennevnte bestemmelse, og at de er egnet til å fornærme eller håne en person på grunnlag av hudfarge eller avstamning.

For at sanksjoner skal kunne ilegges en klubb, er hovedregelen at en som har handlet på vegne av klubben, må ha utvist forsett eller uaktsomhet, jf. reaksjonsreglementet § 3-2 (1). Der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum, stilles det imidlertid ikke krav om skyld hos klubben, jf. reaksjonsreglementet § 3-2 (2). Klubben er objektivt ansvarlig for sine tilhengere.

For så vidt gjelder alvorligheten av det forhold man her står overfor, tiltrer utvalget de synspunkter som er fremholdt i påtalenemndas anmeldelse. NFF har nulltoleranse når detgjelder diskriminering og rasisme, og «forbund, kretser, klubber og deres ansatte, spillere, tillitsvalgte og andre offisielle representanter skal bidra til å bekjempe enhver form for diskriminering på grunnlag av blant annet [...] avstamning, [og] hudfarge», jf. NFFs lov § 1-6 (1).

Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier følgelig at det må reageres mot slike overtredelser. Det vises i denne sammenheng til hensynet til Fair play og fotballens renommé.

Både FIFA og UEFA har nylig foretatt innskjerpinger i sanksjonsreglene ved rasistiske og diskriminerende ytringer, og har en streng tilnærming til sanksjoner i slike saker. Tilsvarende har blitt gjort i regelverket til Englands Fotballforbund (FA). For å følge den internasjonale tendensen, finner utvalget at det må fastsettes en streng reaksjon.

Det er begrenset med nasjonal praksis etter at regelverket ble innskjerpet internasjonalt, og nyere praksis fra FIFA og UEFA blir derfor veiledende for utvalgets sanksjonsutmåling. Særlig fra UEFA finnes det en del relevant praksis for angjeldende sak. Praksisen det er henvist til i påtalenemndas anmeldelse, viser at UEFA ved førstegangsforseelser som hovedregel praktiserer delvis stengte tribuner, men at alvorlighetsgraden i hver sak kan føre til strengere straffer.

Videre blir den allmennpreventive effekten av sanksjonen lagt stor vekt på, og i en rekke saker er klubbene blitt pålagt å henge opp bannere som fremmer kampen mot diskriminering og rasisme.

Det fremgår av sakens dokumentasjon at Aalesunds FK etter å ha blitt gjort oppmerksom på de aktuelle utsagnene, raskt foretok undersøkelser for å verifisere opplysningene og fulgte opp saken. Klubben tok raskt avstand fra ytringene og beklaget seg både offentlig og direkte til fornærmede. Videre ble tilskueren som kom med utsagnet sporet opp, og er utestengt fra Color Line Stadion til og med 2021-sesongen. Utvalget tillegger det begrenset vekt i formildende retning at Aalesunds FK reagerte så raskt de hørte om saken. Dette er det eneste riktige å gjøre. I formildende retning vektlegger imidlertid utvalget at klubben offentlig tok avstand fra utsagnet, og beklaget seg direkte overfor fornærmede.

Videre legger utvalget i formildende retning vekt på at Aalesunds FK ikke tidligere er sanksjonert for lignende forhold, slik også UEFA gjør i sine disiplinærsaker.

Da Aalesunds FK ikke tidligere er sanksjonert for lignende forhold, er utvalget enig med påtalenemnda i at klubben som utgangspunkt skal dømmes til å spille for delvis tomme tribuner, jf. NFFs lov § 11-6 (1) bokstav l. Som følge av Covid-19 er det etter protokoll for gjennomføring av fotballkamper under Covid-19-utbruddet (Covid-19 protokollen) imidlertid restriksjoner på antall tilskuere på kampene. Da det allerede er begrenset med tilskuere på kampene, er utvalget enig med påtalenemnda i at spill for tomme tribuner ikke vil ha like stor konsekvens for klubben økonomisk sett som i en normalsituasjon. Det å fjerne et visst antall, men ikke alle tilskuere, vil ikke ha en tilstrekkelig synlig effekt slik situasjonen er nå. Utvalget finner derfor at den riktige sanksjonen er at Aalesunds FK skal spille neste hjemmekamp for tomme tribuner.

Med hjemmel i NFFs lov § 11-5 (5) bokstav f, jf. reaksjonsreglementets § 3-2 (1), ilegges Aalesunds FK følgende sanksjoner:

 - i medhold av NFFs lov § 11-6 (1) bokstav l pålegg om å spille én hjemmekamp uten tilskuere

- i medhold av NFFs lov § 11-6 (1) bokstav b en bot på kr 10.000, -

- i medhold av NFFs lov § 11-6 (1) bokstav g skal klubben henge opp et banner med logo «#STOPP Rasisme» på en av tribunens langsider.

Les også