Moskustellingen på Dovre som ble gjennomført 28. og 29. september, viste at det nå er 260 dyr i bestanden. Foto: Bjørn Rangbru, Fylkesmannen i Trøndelag

Publisert 09.10.2020 10:35, oppdatert 09.10.2020 10:35 - NTB Kommunikasjon - tips@stottmedia.no

Moskusstammen på Dovre er nå på 260 dyr

Den andre kalvetellingen på Dovrefjell viser at moskusbestanden nå er den høyeste på fem år. Det er vedtatt å felle inntil 40 dyr i vinter.

 

  

Forvaltningsplanen for moskus har som mål å holde bestanden på rundt 200 vinterdyr i området som er definert som kjerneområdet for moskus på Dovrefjell. Tellingen som ble gjennomført 28. og 29. september viser at tallet på moskus nå er oppe i 260 dyr.

Miljødirektoratet har derfor fattet et vedtak om å ta ut inntil 40 dyr fram til utgangen av mars neste år.

– Ved å redusere bestanden ned mot bestandsmålet, reduseres også risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet og blir en trussel for mennesker og allmenn ferdsel. Samtidig vil sykdomsutfordringene i bestanden bli mindre, sier Ivar Myklebust, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet.

Det er Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn som gjennomfører uttaket.

– Uttaket gjøres så skånsomt som mulig, og rettes derfor mot små grupper av dyr og enkeltindivid. Det er viktig for oss å gjøre dette på en måte som sørger for at de andre dyrene ikke blir forstyrret og endrer atferd, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn.

 

Lavere dødelighet blant kalv enn tidligere

– En av grunnene til at antall moskus er økt på Dovre, er at dødeligheten blant moskuskalver har vært en god del lavere enn snittet de siste årene. Vi har i år registrert merkbart mindre sykdom enn tidligere år, noe som også har vært et mål med å holde bestanden på et nivå rundt 200 dyr, sier Morten Kjørstad.

De siste årene har mange moskuskalver dødd av sykdommer som munnskurv eller lungebetennelse mellom juli og oktober. For å få et oppdatert tall på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, gjøres det derfor en andre kalvetelling på høsten, i tillegg til den første kalvetellingen i juli.

Årets andre kalvetelling viser at det nå er omtrent 65 kalver på Dovrefjell, og rundt 195 voksne dyr.

Kalvetellingene ledes av Statens naturoppsyn. Oppdal Bygdeallmenning, fjellstyrene i Lesja og Dovre og fylkesmannen i Trøndelag bistår også i tellingene.

Fakta om moskus i Norge:

Moskus blir regnet som en introdusert art i Norge, og det ble satt ut moskus fra Grønland i Dovrefjell-området i perioden 1947 til 1953.

Det er ikke påvist at arten har negativ effekt på stedbundne arter i kjerneområdet, og det er lokal aksept for å opprettholde en bestand så lenge de ikke kommer i konflikt med andre samfunnsinteresser.

Fylkesmannen i Trøndelag har det daglige ansvaret for forvaltning av moskusen.

Miljødirektoratet sitt feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) er ansvarlig for å gjennomføre tiltakene forvaltinga ønsker utført. I tillegg til jobben SNO-ansatte gjør i felt, kjøpes tjenester fra fjellstyrene i Dovre og i Lesja, samt Oppdal Bygdealmenning.

Les også